لیست اخبار صفحه :1
واکسیناتور شبکه دامپزشکی شهرستان شهرضا در حین واکسیناسیون مصدوم و راهی بیمارستان شد
شرایط کار سخت محیطی و نا ایمن دامپزشکی دوباره حادثه آفرید؛

واکسیناتور شبکه دامپزشکی شهرستان شهرضا در حین واکسیناسیون مصدوم و راهی بیمارستان شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت : پرسنل دامپزشکی با روحیه بالای کاری خود همیشه در صحنه مبارزه با بیماری های مشترک حضور فعال دارند.