شماره تلفن : 37812396

نمابر : 37812382-031

پست الکترونیک: ptl.isfahan@ivo.ir


نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

دکتر سید رضا موسوی

رئیس اداره تشخیص و درمان

260

حسن رشید میاب

کارشناس مسئول دارو و درمان

234

دكتر علي رضا صالح

کارشناس امور دارو و درمان

264

دکتر محسن نجف

کارشناس امور دارو و درمان

110

مهندس آرزو نقاش

مسئول واحد صدور پروانه

235

دكتر محمد حق شناس

کارشناس مسئول آزمایشگاه

266

دکتر مهوش شریف نیا

كارشناس مسئول تضمين كيفيت

231

رويا علي عسگريان

کارشناس آزمایشگاه

229

سعيده فضائلي

کارشناس آزمایشگاه

229

مريم حاجيان

کارشناس آزمایشگاه

249

مهدي ابراهيمي

کارشناس آزمایشگاه

293

مرتضي گودرزي

کارشناس آزمایشگاه

236

حميدرضا روحاني

کارشناس آزمایشگاه

236