شماره تلفن : 37812396

نمابر : 37812382-031

پست الکترونیک: ptl.isfahan@ivo.ir


نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

دکتر سید رضا موسوی

رئیس اداره تشخیص و درمان

260

حسن رشید میاب

کارشناس مسئول دارو و درمان

234

دکتر علی رضا صالح

کارشناس امور دارو و درمان

264

دکتر محسن نجف

کارشناس امور دارو و درمان

110

مهندس آرزو نقاش

مسئول واحد صدور پروانه

235

دکتر محمد حق شناس

کارشناس مسئول آزمایشگاه

266

دکتر مهوش شریف نیا

کارشناس مسئول تضمین کیفیت

231

رویا علی عسگریان

کارشناس آزمایشگاه

229

سعیده فضائلی

کارشناس آزمایشگاه

229

مریم حاجیان

کارشناس آزمایشگاه

249

مهدی ابراهیمی

کارشناس آزمایشگاه

293

مرتضی گودرزی

کارشناس آزمایشگاه

236

حمیدرضا روحانی

کارشناس آزمایشگاه

236

 

لینک کوتاه