شماره تلفن : 37812395-031

نمابر :37812382-031

پست الکترونیک : health.isfahan@ivo.ir

 

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

دکتر وحید رضا خامسی پور

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

246

دكتر ناصر براتي

معاون اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي

244

دكتر حسام الدين ضيايي

كارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي

243

دكتر روح الله منتظري

كارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي

269

دكتر محمدرضا قاسمي

كارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي

262

مهدي محسني اژيه

کارشناس صدور پروانه

267

عاطفه عابدي

کارشناس صدور پروانه

239