شماره تلفن : 37812395-031

نمابر :37812382-031

پست الکترونیک : health.isfahan@ivo.ir

 

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

دکتر وحید رضا خامسی پور

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

246

دکتر ناصر براتی

معاون اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

244

دکتر حسام الدین ضیایی

کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

243

دکتر روح الله منتظری

کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

269

دکتر محمدرضا قاسمی

کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

262

مهدی محسنی اژیه

کارشناس صدور پروانه

267

عاطفه عابدی

کارشناس صدور پروانه

239

 

لینک کوتاه