شماره تلفن : 37812392-031

نمابر :37812382-031

پست الکترونیک : pdcs.isfahan@ivo.ir

 


نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

دکترمصطفی  کردآبادی

رئیس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور آبزيان و زنبور عسل

220

دكترعليرضا اديبان

معاون اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور آبزيان و زنبور عسل

220

دكتر عباس بديعي

كارشناس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور آبزيان و زنبور عسل

220

دكتر مرتضي نساجي

كارشناس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور آبزيان و زنبور عسل

220

دکتر امیر ارسلان راجرز

كارشناس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور آبزيان و زنبور عسل

208

احمد شعباني

كارشناس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور آبزيان و زنبور عسل

218