شماره تلفن : 37812392-031

نمابر :37812382-031

پست الکترونیک : pdcs.isfahan@ivo.ir

 


نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

دکترمصطفی  کردآبادی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور آبزیان و زنبور عسل

220

دکترعلیرضا ادیبان

معاون اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور آبزیان و زنبور عسل

220

دکتر عباس بدیعی

کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور آبزیان و زنبور عسل

220

دکتر مرتضی نساجی

کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور آبزیان و زنبور عسل

220

دکتر امیر ارسلان راجرز

کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور آبزیان و زنبور عسل

208

احمد شعبانی

کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور آبزیان و زنبور عسل

218

 

 

لینک کوتاه