1- نظارت بر اجرای اصول بهداشتی، پیشگیری و کنترل بیمارهای زنبور عسل در سطح استان
2- پیش بینی و برآورد داروهای مورد نیاز زنبورداران و تقسیم بندی و ارائه رهنمودهای لازم در مورد نحوه استفاده آنها
3- ارسال نمونه های زنبورعسل به آزمایشگاه جهت کنترل بیماریهای زنبورعسل
4- جمع آوری گزارشات ماهیانه زنبورعسل کانونهای بیماریهای زنبورعسل، جمع بندی و ارسال نتایج به سازمان دامپزشکی کشور

لینک کوتاه