1-انجام کلیه مکاتبات اداری از طریق سیستم اتوماسیون و ارجاع به مسئول واحد جهت امضاء

2-مدیریت سیستم آماری سازمان ،اخذ آمار و گزارش عملکرد شبکه های شهرستانها،مسئولین بهداشتی غیردولتی و ...و پیگیری و ارسال به سازمان دامپزشکی کشور و بایگانی در پرونده های مربوطه و ثبت در سیستم

3-همکاری با کارشناس واحد صدور پروانه جهت صدور پروانه های بهداشتی صادره

4-سایر موارد عند الزوم به تشخیص مسئول اداره

لینک کوتاه