1-همکاری در پروسه دریافت آمار و گزارش عملکرد شبکه دامپزشکی شهرستانها ،مسئولین بهداشتی غیر دولتی و ....و پیگیری و ارسال به سازمان دامپزشکی و بایگانی در پرونده های مربوطه و ثبت در سیستم

2-دریافت درخواست انجام آزمایش،مکاتبه با آزمایشگاه جهت نمونه های واصله و نمونه های اخذ شده جهت بازرسی و ثبت در دفتر و ارسال به آزمایشگاه

3-پیگیری اخذ پاسخ آزمایشگاه بصورت هر روزه و ارائه به کارشناس مربوطه جهت تفسیر و پیگیری ارسال پاسخ مقتضی

4-شرکت در جلسات اداره جهت صورتجلسه کلیه جلسات و پیگیری و مکاتبه با کلیه شرکت کنندگان جهت ابلاغ صورتجلسه و اجرای مصوبات

5-تکمیل پرونده های صدور پروانه و ارسال پرونده های تکمیل شده به سازمان دامپزشکی و انجام پیگیری های بعدی

6-وارد نمودن اطلاعات پرونده های صدور پروانه جدید در سیستم کامپیوتری اداره و بروز رسانی اطلاعات قبلی

7-پیگیری اقلام مورد نیاز مصرفی و اموالی و ... اداری و نظارتی اداره نظارت بر بهداشت عمومی

8-سایر موارد عند الزوم به تشخیص مسئول اداره

لینک کوتاه