شرح وظایف ماموریت ها چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور و اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 

جهت آشنایی با اهداف ماموریت ها و چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور فایل زیر را دانلود نمایید .

 

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

شرح وظایف اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

- برقراري سيستم مراقبت و نظارت بر بيماريهاي دام در استان.

- شناسائي و بررسي كانون بيماريهاي بومي و تعيين جغرافياي پراكندگي اين بيماريها در سطح استان.

- بررسي اپيدميولوژيكي بيماريهاي بومي دامي و كانونها و منابع آلوده و تشخيص و تفكيك عوامل بيماريزا در كانونها.

- بررسي بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام با همكاري سازمانهاي بهداشتي ذيربط.

- انجام بررسي به منظور تعيين وضعيت بيماريهاي غير بومي در استان.

- ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسنها و داروها به منظور انتخاب بهترين و موثرترين طريقه پيشگيري، كنترل ، مبارزه و ريشه كني بيماريها با همكاري (دفتر مبارزه با بيماريهاي طيور، آبزيان و زنبور عسل) و (دفتر مبارزه با بيماريهاي دامي).

- انجام عمليات لازم به منظور صدور پروانه توزيع و فروش داروهاي دامي (مكملهاي غذائي دام و طيور و كنسانتره هاي غذائي، مواد ضدعفوني و غيره) براساس مقررات مربوطه.

-  بررسي و مطالعه داروها و مواد بيولوژيك مورد مصرف در استان و اطمينان از بازدهي و كارائي مناسب آنها كه مشكلي براي سلامتي دامها، محيط و انسانها كه مصرف كننده پروتئين حيواني مي باشند ندارد با همكاري مركز تشخيص و آزمايشگاه .

- نظارت بر نحوه نگهداري و توزيع صحيح داروها و مواد بيولوژيك در استان.

- انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و تجهيز درمانگاهها و آزمايشگاهها و پستهاي دامپزشكي و درمانگاهها و آزمايشگاههاي بخش غير دولتي با توجه به احتياجات مناطق مختلف استان.

- نظارت بر حسن اداره و نحوه فعاليت درمانگاهها و آزمايشگاههاي بخش خصوصي و دولتي و ارزشيابي فعاليت آنها و تهيه گزارش و اقدام لازم نسبت به رفع مسائل و مشكلات.

- بررسي گزارشهاي مربوط به معالجات و آمار عمليات درمانگاهي و آزمايشگاهي ارسالي از مراكز تشخيص و درمان دولتي و خصوصي و تجزيه و تحليل و انعكاس آنها به مسئولين مربوطه.

- بررسي و مطالعه و اقدام در جهت بهبود روشهاي تشخيص و درمان و ارائه روشهاي جديد و نوين.

- انجام اقدامات لازم در جهت انتخاب و تاْمين بهترين لوازم فني كلينيكي، جراحي و مامائي.

- اقدامات لازم در جهت جلوگيري از دخالت اشخاص غير مجاز در امور تشخيص و درمان و تهيه و اجراي دستورالعملهاي اعلام شده از سازمان دامپزشكي.

- انجام كليه آزمايشهاي ميكروبيولوژي، بيوشيميائي، سم شناسي، مواد غذائي، ايمنولوژي ، پاتولوژي و

آزمايش نمونه هاي فرآورده هاي بيولوژيكي (ايمنولوژي).

-  تهيه و تنظيم برنامه هاي پيشگيري و مبارزه بر عليه بيماريهاي باكتريائي، ويروسي و انگلي و قارچي دامها و همچنين بيماريهاي مشترك بين انسان و دام و صدور بخشنامه ها و دستورالعملهاي لازم براي كنترل و ريشه كني بيماريهاي مزبور.

-  تهيه و تنظيم و پيش بيني برنامه هاي ساليانه شامل مايه كوبي دامها با توجه به بيماريهاي دامي شايع در مناطق مختلف استان، آزمايشات مختلف براي مبارزه با بيماريهاي مشترك و انجام اقدامات بر عليه بيماريهاي انگلي و قارچي.

-   نظارت مستمر بر حسن اجراي برنامه هاي مبارزه و پيشگيري بر عليه بيماريهاي واگير دامي، بيماريهاي مشترك بين انسان و دام و بيماريهاي انگلي و قارچي.

-   جمع آوري اطلاعات، آمار و نتايج حاصل از عمليات مبارزه با بيماريهاي باكتريائي و ويروسي دام، بيماريهاي مشترك بين انسان و دام و بيماريهاي انگلي و قارچي، تجزيه و تحليل آنها و انتخاب بهترين و موثرترين روش براي كنترل و ريشه كني اين بيماريها.

-   تنظيم برنامه هاي لازم به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي واگير غيربومي به داخل استان با همكاري اداره قرنطينه.

-   تهيه و تنظيم برنامه پيشگيري و كنترل بر ضد بيماريهاي غيربومي دامي شايع در استانهاي همجوار، در مناطق مرزي و در صورت لزوم ساير مناطق استان با همكاري اداره قرنطينه.

-   همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص مبارزه با بيماريهاي مشترك بين انسان و دام.

-   دريافت گزارشات عملكرد برنامه هاي پيش بيني شده از شبكه هاي دامپزشكي و تجزيه و تحليل آنها. 

-   انجام اقدامات لازم براي شناسائي عوامل بيماريزاي احتمالي ناشناخته دامي و تدابير لازم براي كنترل آن.

-    پيش بيني وسايل، تجهيزات، واكسن، و مواد بيولوژيك و داروهاي ضد انگلي در سطح استان و ارائه به مسئولين ذيربط و پيگيري و نظارت بر توزيع آنها.

-  تهيه و تنظيم برنامه هاي پيش گيري و مبارزه با بيماريهاي ميكروبي، ويروسي و انگلي و قارچي آبزيان زنبور عسل و كرم ابريشم و تهيه دستورالعملهاي لازم براي كنترل و ريشه كني بيماريهاي مزبور.

-  نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مبارزه و مايه كوبي عليه بيماريهاي واگير آبزيان و هم چنين بيماريهاي زنبور عسل و كرم ابريشم، تجزيه تحليل آنها و انتخاب بهترين و موثرترين طريقه براي كنترل ريشه كني آنها.

-  همكاري و نظارت بر عمليات پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير آبزيان زنبور عسل و كرم ابريشم كه توسط بخش خصوصي انجام مي گيرد.

-  پيش بيني وسايل، تجهيزات، مواد بيولوژيك، واكسنها و مواد داروئي و اعلام آن به مسئولين ذيربط و پيگيري و نظارت بر توزيع آنها.

-  انجام اقدامات لازم در خصوص ميزان تاثير واكسن، دارو، مواد بيولوژيك و سموم با هماهنگي دفاتر ذيربط و تهيه گزارشهاي لازم در اين زمينه

- اعلام آئين نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها در خصوص چگونگي كنترل بهداشتي اماكن دامي و صنايع وابسته به دام و كشتارگاهها، مراتع و آبشخورها.

- اعلام آئين نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه هاي لازم در خصوص بازرسي و چگونگي كنترل و نظارت بهداشتي بر مراكز تهيه و عملآوري و بسته بندي فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دام و هم چنين مراكز توزيع و عرضه فراورده هاي دامي.

- تهيه و تنظيم برنامه هاي لازم جهت كنترل و بازرسي كشتار دام و طيور.

- نظارت بر اجراي برنامه هاي كنترل و نظارت بهداشتي اماكن دامي، صنايع وابسته دام، مراكز تهيه، عمل آوري و بسته بندي فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي همچنين مراكز توزيع و عرضه فرآورده هاي دامي.

- اعلام آئين نامه ها و مقررات مربوط به چگونگي كنترل كيفي و بهداشتي گوشت و ساير فرآورده هاي دامي در مراكز توليد، تهيه ، نگهداري، توزيع و عرضه.

- انجام اقدامات لازم بمنظور صدور پروانه و مجوزهاي بهداشتي تاسيس، بهره برداري از مراكز و تاسيسات دامي و فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي. 

- همكاري با مركز تشخيص و آزمايشگاه كنترل دارو و مواد بيولوژيك جهت تهيه دستورالعملهاي لازم در مورد يكنواخت كردن نمونه برداري و انجام آزمايشات مختلف و تعبير و تفسير نتايج آنها.

- انجام بررسيهاي لازم در خصوص بهبود و اصلاح وضعيت تاسيساتي و تجهيزاتي مراكز عرضه فرآورده هاي دامي، اماكن دامي و صننايع وابسته به آن، همچنين مراكز توليد، توزيع و عرضه فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي از نظر بهداشتي.

§انجام بررسيهاي لازم در زمينه بقاياي آنتي بيوتيكي و مواد شيميايي و هورمونها در شير و گوشت و ساير فرآورده هاي دامي.

- همكاري با اداره قرنطينه و امور بين الملل در خصوص صدور گواهي بهداشت براي صادرات، فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي.

- تهيه و تنظيم برنامه كنترل امور مربوط به تبديل لاشه ها و اندامهاي ضبطي و نيز تبديل ضايعات دامي (خون، محصولات فرعي ....) بمنظور استفاده جهت خوراك دام و كود .... با رعايت اصول بهداشتي.

- ارائه پيشنهادات لازم و دادن الگوهاي بهداشتي براي ايجاد دامداريها، كشتارگاهها، مراكز تهيه و عمل آوري و بسته بندي فرآورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي و كليه صنايع وابسته به دام.