شناسنامه خدمات اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 


فایل شناسنامه خدمات زیر را از لینک زیر دانلود نمایید :

 

 • شناسنامه خدمت- پایش و مراقبت فعال و غیر فعال بیماری های دام طیور آبزیان و زنبور عسل
 • شناسنامه خدمت- سامانه آماری
 • شناسنامه خدمت- سامانه پایش و مراقبت بیماری های دام  طیور و آبزیان
 • شناسنامه خدمت- صدور پروانه مراکز خصوصی دامپزشکی
 • شناسنامه خدمت- صدور پروانه مسئولین فنی و بهداشتی دامپزشکی
 • شناسنامه خدمت- صدور مجوز حمل فرآورده های خام دامی
 • شناسنامه خدمت- صدور مجوز صادرات دام ،-طیور و فرآورده ها
 • شناسنامه خدمت- نظارت بهداشتی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی
 • شناسنامه خدمت-مایه کوبی دام ها
 • شناسنامه خدمت-نظارت بر آزمایشگاههای دامپزشکی
 • شناسنامه خدمت-نظارت بر دارو
 • شناسنامه خدمت-نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیر دولتی دامپزشکی
 • شناسنامه خدمت-نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی بر واحدهای تولیدی حمل و نقل  نگهداری و عرضه فرآورده ها

 

 

لینک کوتاه