فهرست مدارک مورد نیاز جهت  ارائه خدمات مورد نیاز ارباب رجوع در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 بر اساس خدمت مورد نیاز ارباب رجوع  مدارک زیر جهت انجام خدمت مورد نیاز می باشد

در صورت نیاز به پرداخت  فیش بانکی کلیه مراحل با استفاده از دستگاه پوز مستقر در میز خدمت اداره کل انجام خواهد گردید و کلیه مبالغ دریافتی به حساب خرانه واریز می گردد .

مدارک لازم جهت صدور انواع پروانه های بهره برداری بهداشتی در دامداری و مرغداری ها  

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی دامداری و مرغداری

1-کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2-کپی پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری یا نامه نظام مهندسی

3-کپی شناسنامه مالک یا مدیر عامل

4-دو قطعه عکس مالک یا مدیر عامل

5-کروکی شناسایی محل

6-فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

7-پوشه و نقشه تاسیسات

8-دو عدد فیش 49500 ریالی

مدارک مورد نیاز جهت تغییر کاربری

1-فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

2-اصل پروانه بهداشتی معتبر

3-نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت تغییر کاربری

4-فیش واریزی به مبلغ 49500 ریال

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کلیه واحدها غیر از مرغداری گوشتی و دامداری زیر 200 راس

1-فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

2-اصل پروانه بهداشتی قبلی

3-نسخه قرارداد مسئول فنی بهداشتی

4-فیش واریزی بسته به نوع واحد

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام

1-کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2-کپی شناسنامه مالک جدید

3-دوقطعه عکس مالک جدید

4-نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت تغییر نام

5-اصل پروانه بهداشتی معتبر

6-فیش واریزی به مبلغ 115500ریال

مدارک مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت

1-کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2-صفحه اول فرم بازدید شرکت ممیزی حاوی متراژ و سیستم جدید و تایید فرم بازدید توسط دامپزشکی شهرستان مربوطه

3-تایید سیستم تمام اتوماتیک مرغداری ها توسط شهرستان

4-نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت افزایش ظرفیت

5-اصل پروانه بهداشتی معتبر

6-فیش واریزی به مبلغ 49500ریال

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی جهت اشتغال در مراکز تحت پوشش اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

1-کپی برابر با اصل شده مدارک تحصیلی

2-کپی شناسنامه-کارت نظام معتبر-کارت پایان خدمت

3-دو قطعه عکس

4-کپی برابر با اصل شده گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد

5-گواهی امضاء

6-فرم تعهد محضری تعدات کارفرما و کارشناس

7-فیش 200000ریالی دارایی بابت ابطال تمبر(صدور)

8-فیش 100000ریالی دارایی بابت ابطال تمبر(تمدید)

9- فیش واریزی به مبلغ 49500 ریال

 

 

مدارک لازم جهت صدور انواع پروانه های بهره برداری بهداشتی در دامداری و مرغداری ها

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی دامداری و مرغداری

1.      کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2.      کپی پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری یا نامه نظام مهندسی

3.      کپی شناسنامه مالک یا مدیر عامل

4.      دو قطعه عکس مالک یا مدیر عامل

5.      کروکی شناسایی محل

6.      فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

7.      پوشه و نقشه تاسیسات

8.      دو عدد فیش 49500 ریالی

 

مدارک مورد نیاز جهت تغییر کاربری

1.      فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

2.      اصل پروانه بهداشتی معتبر

3.      نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت تغییر کاربری

4.      فیش واریزی به مبلغ 49500 ریال


مدارک مورد نیاز جهت تمدید کلیه واحدها غیر از مرغداری گوشتی و دامداری زیر 200 راس

1.      فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

2.      اصل پروانه بهداشتی قبلی

3.      نسخه قرارداد مسئول فنی بهداشتی

4.      فیش واریزی بسته به نوع واحد

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام

1.      کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2.      کپی شناسنامه مالک جدید

3.      دوقطعه عکس مالک جدید

4.      نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت تغییر نام

5.      اصل پروانه بهداشتی معتبر

6.      فیش واریزی به مبلغ 115500ریال

 

مدارک مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت

1.      کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2.      صفحه اول فرم بازدید شرکت ممیزی حاوی متراژ و سیستم جدید و تایید فرم بازدید توسط دامپزشکی شهرستان مربوطه

3.      تایید سیستم تمام اتوماتیک مرغداری ها توسط شهرستان

4.      نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت افزایش ظرفیت

5.      اصل پروانه بهداشتی معتبر

6.      فیش واریزی به مبلغ 49500ریال

 

صدور و تمدید پروانه داروخانه دامپزشکی

- مدارک لازم جهت صدور پروانه:

1.فرم تكميل شده درخواست پروانه داروخانه .
2. فتوكپي گواهي انجام خدمت طرح نيروي انساني و يا معافيت از آن .
3. فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي .
4. فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه .
5.هشت قطعه عكس 4×3 .
6. تعهدنامه هاي تنظيم شده محضري .
7.فتوكپي سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي محل .
8.فرم تكميل شده كارشناسي و بازديد از زمين يا ساختمان .
9. فيش بانكي به مبلغ 33000 ريال به حساب   
2173836001002         سیبای بانك ملي ( جهت بازديد ) .
10.دو عدد فيش بانكي هر كدام به مبلغ 82500 ريال به حساب    
2173836001002        سیبای بانك ملي ( جهت اخذ پروانه ها ) .
11.گواهي عدم سوء پيشينه .
12.گواهي عدم اعتياد .
13.فتوكپي كارت پايان خدمت .
14.فتوكپي كارت نظام دامپزشـكي داراي اعـتبار و يا تسـويه حسـاب با سـازمان نظام دامپزشكي .
15.فتوكپي كارت ملي .
16.يك جلد پوشه فايلي .
17. تاییدیه سوء پیشینه  و عدم اعتیاد از مراجع ذی صلاح بر اساس استعلام اداره کل دامپزشکی البرز.


- مدارك لازم جهت تمديد پروانه ها :
1.درخواست كتبي .
2. موافقت نامه شهرستان مربوطه .
3.اصل پروانه هاي قبلي .
4. مدارک بندهاي 5-7-10-14 .
5.بندهاي 6-15 ( در صورت داشتن پـروانه سـابق داروخانه دامپزشكي ) .


- مدارك لازم جهت جابجائي محل داروخانه :

1.درخواست كتبي .
2. موافقت نامه شهرستان مربوطه .
3. اصل پروانه جهت ممهور نمودن .
4. مدارک بندهاي 7-8-9-14 .


- مدارك لازم جهت تمديد پروانه مؤسس داروخانه :
1.درخواست كتبي .
2. موافقت نامه شهرستان مربوطه .
3. چهار قطعه عكس 4×3 .
4. فيش بانكي به مبلغ 82500 ريال به حساب     
2173836001002       سیبای بانك ملي.
5.مدارک بندهاي 7-14 .

 

 

 

 


- مدارك لازم جهت صدور پروانه مسئول فني موقت داروخانه :
1.درخواست كتبي .
2. موافقت نامه مؤسس داروخانه .
3.موافقت نامه شهرستان مربوطه .
4. چهار قطعه عكس 4×3 .
5.تعهدنامه مسئول فني داروخانه .
6. فيش بانكي به مبلغ 82500 ريال به حساب     
2173836001002       سیبای بانك ملي.
7. مدارک بندهاي 2-3-4-11-12-13-14-15 .


- تذكر : جهت صدور پروانه مسئول فني موقت بايستي حداقل يكسال از تاريخ صدور پروانه مؤسس گذشته باشد .

 

 

قوانین و مقررات و دستورالعملهای حاکم بر صدور مجوز: آیین نامه اجرائی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور

هزینه های صدور مجوز:

1. فيش بانكي به مبلغ 33000 ريال به حساب          2173836001002   سیبای بانك ملي ( جهت بازديد ) .
2. دو عدد فيش بانكي هر كدام به مبلغ 82500 ريال به حساب    
2173836001002        سیبای بانك ملي ( جهت اخذ پروانه ها ) .

3- فيش بانكي به مبلغ 82500 ريال به حساب           2173836001002       سیبای بانك ملي (جـهت جابجایی مکان داروخانه).

فيش بانكي به مبلغ 82500 ريال به حساب      2173836001002       سیبای بانك ملي (جهت صدور پروانه مسئول فنی موقت).

4- فیش مالیاتی اخذ شده از اداره دارایی شهرستان و پرداخت شده بعنوان ابطال تمبر بمبلغ 200000 ریال جهت هر پروانه یا مجوز

مراحل و زمانبندی صدور مجوز:  بر حسب نوع درخواست مدت زمان انجام کار بین 72 ساعت تا حداکثر یک ماه