فهرست مدارک مورد نیاز جهت  ارائه خدمات مورد نیاز ارباب رجوع در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 بر اساس خدمت مورد نیاز ارباب رجوع  مدارک زیر جهت انجام خدمت مورد نیاز می باشد

در صورت نیاز به پرداخت  فیش بانکی کلیه مراحل با استفاده از دستگاه پوز مستقر در میز خدمت اداره کل انجام خواهد گردید و کلیه مبالغ دریافتی به حساب خرانه واریز می گردد .

مدارک لازم جهت صدور انواع پروانه های بهره برداری بهداشتی در دامداری و مرغداری ها  

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی دامداری و مرغداری

1-کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2-کپی پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری یا نامه نظام مهندسی

3-کپی شناسنامه مالک یا مدیر عامل

4-دو قطعه عکس مالک یا مدیر عامل

5-کروکی شناسایی محل

6-فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

7-پوشه و نقشه تاسیسات

8-دو عدد فیش 49500 ریالی

مدارک مورد نیاز جهت تغییر کاربری

1-فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

2-اصل پروانه بهداشتی معتبر

3-نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت تغییر کاربری

4-فیش واریزی به مبلغ 49500 ریال

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کلیه واحدها غیر از مرغداری گوشتی و دامداری زیر 200 راس

1-فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

2-اصل پروانه بهداشتی قبلی

3-نسخه قرارداد مسئول فنی بهداشتی

4-فیش واریزی بسته به نوع واحد

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام

1-کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2-کپی شناسنامه مالک جدید

3-دوقطعه عکس مالک جدید

4-نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت تغییر نام

5-اصل پروانه بهداشتی معتبر

6-فیش واریزی به مبلغ 115500ریال

مدارک مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت

1-کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2-صفحه اول فرم بازدید شرکت ممیزی حاوی متراژ و سیستم جدید و تایید فرم بازدید توسط دامپزشکی شهرستان مربوطه

3-تایید سیستم تمام اتوماتیک مرغداری ها توسط شهرستان

4-نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت افزایش ظرفیت

5-اصل پروانه بهداشتی معتبر

6-فیش واریزی به مبلغ 49500ریال

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی جهت اشتغال در مراکز تحت پوشش اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

1-کپی برابر با اصل شده مدارک تحصیلی

2-کپی شناسنامه-کارت نظام معتبر-کارت پایان خدمت

3-دو قطعه عکس

4-کپی برابر با اصل شده گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد

5-گواهی امضاء

6-فرم تعهد محضری تعدات کارفرما و کارشناس

7-فیش 200000ریالی دارایی بابت ابطال تمبر(صدور)

8-فیش 100000ریالی دارایی بابت ابطال تمبر(تمدید)

9- فیش واریزی به مبلغ 49500 ریال

 

 

مدارک لازم جهت صدور انواع پروانه های بهره برداری بهداشتی در دامداری و مرغداری ها

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی دامداری و مرغداری

1.      کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2.      کپی پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری یا نامه نظام مهندسی

3.      کپی شناسنامه مالک یا مدیر عامل

4.      دو قطعه عکس مالک یا مدیر عامل

5.      کروکی شناسایی محل

6.      فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

7.      پوشه و نقشه تاسیسات

8.      دو عدد فیش 49500 ریالی

 

مدارک مورد نیاز جهت تغییر کاربری

1.      فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

2.      اصل پروانه بهداشتی معتبر

3.      نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت تغییر کاربری

4.      فیش واریزی به مبلغ 49500 ریال


مدارک مورد نیاز جهت تمدید کلیه واحدها غیر از مرغداری گوشتی و دامداری زیر 200 راس

1.      فرم بازدید شرکت ممیزی و تایید توسط دامپزشکی شهرستان

2.      اصل پروانه بهداشتی قبلی

3.      نسخه قرارداد مسئول فنی بهداشتی

4.      فیش واریزی بسته به نوع واحد

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام

1.      کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2.      کپی شناسنامه مالک جدید

3.      دوقطعه عکس مالک جدید

4.      نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت تغییر نام

5.      اصل پروانه بهداشتی معتبر

6.      فیش واریزی به مبلغ 115500ریال

 

مدارک مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت

1.      کپی برابر اصل شده مدارک مالکیت

2.      صفحه اول فرم بازدید شرکت ممیزی حاوی متراژ و سیستم جدید و تایید فرم بازدید توسط دامپزشکی شهرستان مربوطه

3.      تایید سیستم تمام اتوماتیک مرغداری ها توسط شهرستان

4.      نامه نظام مهندسی مبنی بر موافقت افزایش ظرفیت

5.      اصل پروانه بهداشتی معتبر

6.      فیش واریزی به مبلغ 49500ریال

 

صدور و تمدید پروانه داروخانه دامپزشکی

- مدارک لازم جهت صدور پروانه:

1.فرم تکمیل شده درخواست پروانه داروخانه .
2. فتوکپی گواهی انجام خدمت طرح نیروی انسانی و یا معافیت از آن .
3. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی .
4. فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه .
5.هشت قطعه عکس 4×3 .
6. تعهدنامه های تنظیم شده محضری .
7.فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل .
8.فرم تکمیل شده کارشناسی و بازدید از زمین یا ساختمان .
9. فیش بانکی به مبلغ 33000 ریال به حساب   
2173836001002         سیبای بانک ملی ( جهت بازدید ) .
10.دو عدد فیش بانکی هر کدام به مبلغ 82500 ریال به حساب    
2173836001002        سیبای بانک ملی ( جهت اخذ پروانه ها ) .
11.گواهی عدم سوء پیشینه .
12.گواهی عدم اعتیاد .
13.فتوکپی کارت پایان خدمت .
14.فتوکپی کارت نظام دامپزشـکی دارای اعـتبار و یا تسـویه حسـاب با سـازمان نظام دامپزشکی .
15.فتوکپی کارت ملی .
16.یک جلد پوشه فایلی .
17. تاییدیه سوء پیشینه  و عدم اعتیاد از مراجع ذی صلاح بر اساس استعلام اداره کل دامپزشکی البرز.


- مدارک لازم جهت تمدید پروانه ها :
1.درخواست کتبی .
2. موافقت نامه شهرستان مربوطه .
3.اصل پروانه های قبلی .
4. مدارک بندهای 5-7-10-14 .
5.بندهای 6-15 ( در صورت داشتن پـروانه سـابق داروخانه دامپزشکی ) .


- مدارک لازم جهت جابجائی محل داروخانه :

1.درخواست کتبی .
2. موافقت نامه شهرستان مربوطه .
3. اصل پروانه جهت ممهور نمودن .
4. مدارک بندهای 7-8-9-14 .


- مدارک لازم جهت تمدید پروانه مؤسس داروخانه :
1.درخواست کتبی .
2. موافقت نامه شهرستان مربوطه .
3. چهار قطعه عکس 4×3 .
4. فیش بانکی به مبلغ 82500 ریال به حساب     
2173836001002       سیبای بانک ملی.
5.مدارک بندهای 7-14 .

 

 

 

 


- مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی موقت داروخانه :
1.درخواست کتبی .
2. موافقت نامه مؤسس داروخانه .
3.موافقت نامه شهرستان مربوطه .
4. چهار قطعه عکس 4×3 .
5.تعهدنامه مسئول فنی داروخانه .
6. فیش بانکی به مبلغ 82500 ریال به حساب     
2173836001002       سیبای بانک ملی.
7. مدارک بندهای 2-3-4-11-12-13-14-15 .


- تذکر : جهت صدور پروانه مسئول فنی موقت بایستی حداقل یکسال از تاریخ صدور پروانه مؤسس گذشته باشد .

 

 

قوانین و مقررات و دستورالعملهای حاکم بر صدور مجوز: آیین نامه اجرائی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور

هزینه های صدور مجوز:

1. فیش بانکی به مبلغ 33000 ریال به حساب          2173836001002   سیبای بانک ملی ( جهت بازدید ) .
2. دو عدد فیش بانکی هر کدام به مبلغ 82500 ریال به حساب    
2173836001002        سیبای بانک ملی ( جهت اخذ پروانه ها ) .

3- فیش بانکی به مبلغ 82500 ریال به حساب           2173836001002       سیبای بانک ملی (جـهت جابجایی مکان داروخانه).

فیش بانکی به مبلغ 82500 ریال به حساب      2173836001002       سیبای بانک ملی (جهت صدور پروانه مسئول فنی موقت).

4- فیش مالیاتی اخذ شده از اداره دارایی شهرستان و پرداخت شده بعنوان ابطال تمبر بمبلغ 200000 ریال جهت هر پروانه یا مجوز

مراحل و زمانبندی صدور مجوز:  بر حسب نوع درخواست مدت زمان انجام کار بین 72 ساعت تا حداکثر یک ماه

 

لینک کوتاه