- نظارت برنحوه عملکرد مراکز بخش غیر دولتی
- برگزاری جلسات مستمر و منظم با انجمن های صنفی، نظام دامپزشکی، مراکز بخش خصوصی شبکه های دامپزشکی و نظرخواهی و هم اندیشی با آنها.
- توجه به توسعه کـیفی مراکـز بخش خصوصی (درمانگاهها، داروخانه ها و آزمایشگاهها) از لحاظ ساختار، تجهیزات و وسایل مورد نیاز، ارائه خدمات و نظافت وتمیزی ...
- انجام ظرفیت سنجی از مراکز موجود و مورد نیاز شهرستان و ایجاد یک ضریب امنیت شغلی ...
- اخذ نمایندگی و ضابط قضایی به منظور نظارت بر امر تولید و توزیع دارو.
- انجام اقدامات آموزشی – ترویجی باهمکاری وتعامل با واحد آموزش اداره کل و نظام دامپزشکی در بر گزاری کلاسهای آموزشی مختلف .
- صدور مجوز دارو و درمان برای مناطق محروم جهت ایجاد انگیزه واقتصادی بودن حضور دامپزشک در آن مناطق.
- انجام مکاتبات لازم با سازمان دامپزشکی کشور ودیگر ارگانها
-جمع بندی تمامی ضوابط و دستورالعملها، SOP ها ، شرح وظایف ها، مباحث علمی ، برنامه ها و مستندات و... درقالب CD وارسال به تمامی شبکه ها ومراکز .
- اجرای طرح نمونه برداری بعد از فروشPMS)) از تمامی مراکز تحت پوشش دامپزشکی و ارسال به آزمایشگاههای تحت پوشش .
-ارائه نقطه نظرات پیشنهادی در خصوص سامانه آماری و گزارش دهی و تدوین فرم گزارش رسانی و ارسال به سازمان.
-ارائه پیشنهادات لازم به سازمان دامپزشکی کشور
لینک کوتاه