سامانه های ارائه خدمت دامپزشکی استان اصفهان
سامانه صدور پروانه مسئولین فنی و بهداشتی و خودروهای حمل فرآورده های خام دامی http://cert.ivo.ir
سامانه ردیابی دام زنده ، طیور و آبزیانhttps://e.ivo.ir/code/index2.aspx
سامانه آمار و اطلاعات سازمان دامپزشکی کشور و فرم های گزارش آمار بخش دولتی و خصوصی http://stat.ivo.ir
سامانه خدمات دارو ، واکسن و داروهای گیاهی (کلیه موارد مربوط به امور دارو ، درمان و مراکز وابسته دامپزشکی )http://d.ivo.ir
سامانه اتوماسیون اداریhttp://89.165.51.143
سامانه مدریت بیماری دام ، طیور ، آبزیان ، زنبور عسل و نظارت های بهداشتی http://gis.ivo.ir
سامانه قرنطینه و امنیت زیستی (صدور مجوزهای حمل فرآورده های خام دامی و نقل و انتقال دام ، صادرات و واردات )http://e.ivo.ir