با سلام

این صفحه جهت نظرخواهی روی پیش نویس قانون آنفلوآنزای مرغی تهیه شده است.

لطفا نظرات خود را در این خصوص با ما در میان بگذارید.

 


 فرم نظرات/پیشنهادات انتقادات مردمی
 نام و نام ارسال کننده فرم :
 متن نظر/انتقاد/پیشنهاد مردمی :
 آدرس ایمیل معتبر برای بازخورد نتیجه :