آدرس ایمیل قسمت های مختلف اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 استان اصفهان - تيران و کرون tiran@ivo.ir
استان صفهان - معاون سلامت tech.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان -اداره  آموزش te.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - انبار stock.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - شهرضا shahreza@ivo.ir
استان اصفهان - دبيرخانه secr.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - سميرم samirom@ivo.ir
استان اصفهان - روابط عمومي relation.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - قرنطينه qu.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - اداره تشخیص و درمان
ptl.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - اداره برنامه و بودجه
plan.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان -اداره کارگزيني pers.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - طيور pdcs.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - نطنز natanz@ivo.ir
استان اصفهان - نجف آباد najafabad@ivo.ir
استان اصفهان - نقليه Nagh.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - نايين naeen@ivo.ir
استان اصفهان - مبارکه mobarakeh@ivo.ir
استان اصفهان - لنجان lenjan@ivo.ir
استان اصفهان - حقوقي Law.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - آزمايشگاه lab.isfahan@ivo.ir
استان ا صفهان - خوروبيابانک khorbiabanak@ivo.ir
استان اصفهان - خميني شهر khomainishahr@ivo.ir
استان اصفهان - خوانسار khansar@ivo.ir
استان اصفهان - کاشان kashan@ivo.ir
استان اصفهان - اداره فناوری اطلاعات
it.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - اصفهان isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - ولي فقيه hvnf.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - بهداشت Health.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - مديرکل head.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - حراست He.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - گلپايگان golpayegan@ivo.ir
استان اصفهان - فريدون شهر fraidonshahr@ivo.ir
استان اصفهان  - فلاورجان flaverjan@ivo.ir
استان اصفهان - مالي fin.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - فريدن fariden@ivo.ir
استان اصفهان - بازرسي esfahan.bz@ivo.ir
استان اصفهان - چادگان chadegan@ivo.ir
استان اصفهان - برخوارو ميمه barkharomaeme@ivo.ir
استان اصفهان - برخوار barkhar@ivo.ir
استان اصفهان - اردستان ardestan@ivo.ir
استان اصفهان - آران بيدگل aranbidgol@ivo.ir
استان اصفهان -اداره  آبزيان aqdcs.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - معاونت توسعه مدیریت و منابع
adsu.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - مبارزه adcs.isfahan@ivo.ir
استان اصفهان - اداره امورعمومي adaf.isfahan@ivo.ir