1- نظارت و تعیین سیاستهای بهداشتی بر روی کلیه مراحل پرورش و تولید ، کشتار ،صید و عمل آوری ، حمل و نقل عرضه فرآورده های خام دامی در استان

2- مکاتبه و پیگیری موارد نقص بهداشتی در کشتارگاههای استان از طریق شبکه های دامپزشکی شهرستان و اداره کل دامپزشکی به متولیان کشتارگاهها شامل شهرداریها ،بخش خصوصی ، شرکت پشتیبانی و همچنین مسئولین استان از قبیل جهاد کشاورزی ، فرمانداریها ، استانداری

3- همکاری و هماهنگی با سایر ارگانهای استان در جهت ارتقاء کیفیت و بهداشت فرآورده های خام دامی از قبیل استانداری ، شورای کارگروه بهداشت و ...

4- برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت کاری پرسنل دامپزشکی در جهت اهداف فوق الذکر و برگزاری کلاسها و جلسات آموزشی

5- پیگیری و نظارت بر نحوه عملکرد کارشناسان اداره نظارت در خصوص اخذ پروانه مسئولین بهداشتی و تمدید آن و همچنین عقد قراردادهای فی ما بین کارفرما و مسئولین بهداشتی و پیکیری تخلفات مسئولین بهداشتی و حمایت و احقاق حق مسئولین بهداشتی از طریق اداره کل کار و مراجع قانونی

6- نظارت و پیگیری نحوه جمع آوری ، ثبت و ارسال آمار و اطلاعات فعالیتهای فوق الذکر و ارسال به سازمان دامپزشکی و بایگانی

7- پیگیری در خصوص نحوه تشکیل کمیته صدور پروانه بصورت منظم و اجرای مصوبات آن

8- پیگیری، نظارت و انجام مکاتبات لازم در خصوص مشکلات، ناهماهنگی ها و تخلفات احتمالی با سازمان دامپزشکی و ادارات کل دامپزشکی استانها و همچنین هماهنگی های لازم با مسئولین استان از جمله استانداری و فرمانداریها و نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی

لینک کوتاه