1-قبول درخواست متقاضیان فعالیت در زمینه های مختلف از جمله کشتارگاه طیور و دام ، بسته بندی گوشت ( قرمز ، مرغ ، ماهی ) خوراک دام ، تبدیل ضایعات و جمع آوری شیر ، بسته بندی عسل و میدان دام و بررسی و پاسخگوئی به آنها بصورت شفاها و در صورت ضرورت بصورت مکتوب

2-قبول دریافت مدارک مربوط به کارشناسان اشتغال بعنوان مسئول بهداشتی واحدهای تحت پوشش و بررسی مدارک و بکارگیری أنها

3-کارشناسی از واحدهای مختلف فوق الذکر در حال احداث و واحد های فعال و تکمیل فرم کارشناسی و انجام مکاتبات لازم با دستگاههای مرتبط و ادارات مربوطه

5-هدایت واحدهای بدون پروانه جهت اخذ مجوزهای لازم و پیگیری و مکاتبه با واحدهای متخلف جهت اصلاح و یا تعطیلی واحد با هماهنگی امور حقوقی

6-نظارت بر تکمیل و ارسال پرونده های دامداران و مرغداران به استان و صدور پروانه بهداشتی بهره برداری جهت آنان

7-اخذ پرونده های تکمیلی دامداریها و مرغداریها به عنوان دبیر کمیته صدور پروانه اداره کل دامپزشکی و شرکت در کمیته مذکور و بررسی و نوشتن صورتجلسه تصمیمات کمیته و ابلاغ نواقص احتمالی به شبکه دامپزشکی شهرستان جهت پیگیری و انجام بازدیدهای مصوب با همکاری کارشناس اداره طیور

8-بازدید و نظارت بر اماکن دامی ( کارخانه های خوراک دام ، تبدیل ضایعات و ...)

9-سایر موارد عند الزوم به تشخیص مسئول اداره

لینک کوتاه