1- نظارت بر نحوه مبارزه با بیمارهای طیور (ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی) در مزارع مرغ مادر ، تخمگذار ، تجارتی ، نیمچه گوشتی و طیور بومی


2-بازدید و نمونه برداری از مزارع مرغ مادر در استان به تعداد 52 فارم در قالب 22 شرکت جهت کنترل بیمارهایMG MS,SP,AI,ND,IB,IBD  و عنداللزوم سایر بیمارهای سرولوژیکی و باکتریایی که به فواصل 45 روزه و سه ماهه برابر آخرین دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور بشرح زیر انجام می گردد.


3- خونگیری از طیور مرغ مادر با توجه به ظرفیت واحدها به تعداد لازم که اکثرا از هر سالن 15 فقره خونگیری می گردد.


4- پس از خونگیری نمونه ها در آزمایشگاه مرکز تشخیص استان سرم گیری می گردد.


5- سرم های اخذ شده طی نامه ای رسمی با کدگذاری در اداره طیور به آزمایشگاههای بخش خصوصی معتبر ارسال و پس از انجام آزمایشات درخواستی فوق نتایج به اداره مبارزه با بیماریهای طیور و زنبور عسل اعلام می گردد.


6- نتایج حاصله به همراه خلاصه نتایج طی نامه ای رسمی به صاحبان مزارع مرغ مادر و مسئولین بهداشتی اعلام می گردد.


7- خلاصه نتایج در آخر هر ماه طی لیستی به سازمان دامپزشکی کشور و سایر ارگانهای ذیربط گزارش میگردد.


8- نظارت ، بازدید و نمونه برداری از کارخانجات جوجه کشی استان به تعداد 5 واحد جوجه کشی به فواصل 3 ماهه جهت کنترل بیماریهای سرولوژیکی، باکتریایی و قارچی قابل انتقال به جوجه که نمونه برداری توسط کارشناسان اداره مبارزه با بیمارهای طیور انجام و آزمایشات  مرکز تشخیص استان انجام می گردد.


9- جمع آوری گزارش کانون بیماریهای طیور گروه یک، دو و سه از شبکه ها ، ادارات دامپزشکی شهرستانها ، بخش ها و انعکاس آنها به سازمان دامپزشکی کشور جهت بررسی های کارشناسی .


10- نظارت ، کنترل عملکرد مراکز اشتغال به امور درمانی طیور و مراکز مایه کوبی طیور


11-جمع آوری درخواستهای واکسن طیور مورد نیاز مراکز مایه کوبی و شبکه ها و ادارات دامپزشکی شهرستانها و بخش ها.


12- اعلام نیاز و درخواست واکسنهای مورد نیاز از سازمان دامپزشکی کشور و سایر شرکتهای تولید کننده و وارد کننده واکسنهای طیور.


13- تهیه گزارشات ماهیانه و سه ماهه واکسیناسیون طیور صنعتی و بومی از شهرستانها به سازمان دامپزشکی کشور.


14- جمع آوری گزارش بررسی تلفات فصلی 10% از مرغداریهای گوشتی و جمع بندی و گزارش ها و انعکاس به سازمان دامپزشکی.


15- جمع آوری و ارسال نتایج گزارش عملیات طرحهای مبارزه با بیماریهای طیور و در سه ماهه به سازمان دامپزشکی کشور.


16- ثبت کلیه آمار و اطلاعات و گزارشات و عملکردها در کامپیوتر

لینک کوتاه