تاریخ انتصاب

1401

دکتر سید رضا موسوی
 • دکتر سید رضا موسوی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان
 • تاریخ انتصاب : 1401
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1393

دکتر شهرام موحدی
 • دکتر شهرام موحدی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان
 • تاریخ انتصاب : 1393
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1401
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
تاریخ انتصاب

1380

دکتر سید اکبر حسینی
 • دکتر سید اکبر حسینی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان
 • تاریخ انتصاب : 1380
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1393
 • مدت تقریبی ریاست : 13 سال
تاریخ انتصاب

1374

دکتر محمدرضا حیدری
 • دکتر محمدرضا حیدری
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان
 • تاریخ انتصاب : 1374
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1380
 • مدت تقریبی ریاست : 6 سال
تاریخ انتصاب

1371

دکتر حمزه فضلیخانی
 • دکتر حمزه فضلیخانی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان
 • تاریخ انتصاب : 1371
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1374
 • مدت تقریبی ریاست : 3 سال
تاریخ انتصاب

1370

دکتر حسین گرمسیری
 • دکتر حسین گرمسیری
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان
 • تاریخ انتصاب : 1370
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1371
 • مدت تقریبی ریاست : 1 سال
تاریخ انتصاب

1358

دکتر رضا مدرسی
 • دکتر رضا مدرسی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان
 • تاریخ انتصاب : 1358
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1364
 • مدت تقریبی ریاست : 6 سال
تاریخ انتصاب

1352

دکتر عبدالجواد خویی
 • دکتر عبدالجواد خویی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان
 • تاریخ انتصاب : 1352
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1358
 • مدت تقریبی ریاست : 6 سال
لینک کوتاه