در صورتیکه هنگام ارائه مدارک خود به دبیرخانه اداره کل کد رهگیری و  رمز مدرک از متصدی  میز خدمت دریافت نموده اید می توانید با کلیک بر روی لینک زیر آخرین وضعیت مدرک خود را پیگیری نمایید .

 

لینک کوتاه